Regulamin_

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym nabywców, z serwisu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.dgprint.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dgprint.pl, zwanego dalej Serwisem.
2. Administratorem strony www.dgprint.pl jest firma Drukowo Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedawcą.
3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej www.dgprint.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Definicje i Terminy używane w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca: Drukowo Sp. z o.o. ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001019629 , NIP 7422285365, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Serwisu sprzedaży usług.
2. Serwis www.dgprint.pl - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej www.dgprint.pl.
3. Nabywca/Klient/Zamawiający: Użytkownik, który w ramach Serwisu zawarł Umowę sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży: umowa zawarta w Serwisie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy usług.
5. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu internetowego www.dgprint.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Użytkownik: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przedstawiciel spółki lub instytucji, korzystający z Serwisu www.dgprint.pl za pomocą Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
7. Plik Graficzny: cyfrowe odwzorowanie tekstu, kształtu, fotografii przygotowane zgodnie z wymogami druku określonymi na stronach Serwisu dla każdego produktu osobno.
8. Towar: oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
9. Dni robocze: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zasady korzystania z Serwisu www.dgprint.pl

1. Klientem Serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Serwisu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Serwisu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Z chwilą rejestracji w Serwisie www.dgprint.pl tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma dostęp do historii swoich zamówień, faktur, plików oraz innych zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach Serwisu oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkowników warunków Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

6. Użytkownik Serwisu nie może:
a) korzystać z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
b) dostarczać i przekazywać treści niezgodne z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) umieszczać w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla obsługi Serwisu.

7. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
c) do nie ujawniania nie uprawnionym osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Serwisie. Skutki takiego ujawnienia w całości obciążają wyłącznie Użytkownika.

4. Zasady składania zamówień w Serwisie – zawarcie Umowy.

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Serwisie w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza.
3. Złożenie zlecenia polega na określeniu właściwości zamówienia, przez co zlecenie staje się ściśle związane z Użytkownikiem. Określenie tych parametrów odbywa się poprzez wybranie odpowiednich parametrów zamawianego produktu w formularzu konkretnego zamówienia.
4. W celu realizacji zamówienia wymagane jest dostarczenie w formie elektronicznej Pliku Graficznego przygotowanego zgodnie z parametrami zamówionego produktu oraz zgodnie z wymogami technicznymi określonymi przez Sprzedającego na stronach informacyjnych Serwisu oraz instrukcji zawartych w opisach produktów.
5. Zlecenia zrealizowane na podstawie przesłanych przez Użytkownika Plików Graficznych zawierających błędy merytoryczne, ortograficzne lub techniczne NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli dołączone Pliki Graficzne zawierają błędy techniczne uniemożliwiające jego poprawne wykonanie, a w szczególności: niepoprawny format, brak lub niepoprawne spady, niepoprawna kolorystyka, niepoprawna rozdzielczość itp.
7. Cena Produktu podana na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
9. Cena Produktu w Serwisie dgprint.pl podana jest w złotych polskich i jest ceną netto. Cena zawierająca podatek VAT wyliczana jest automatycznie przez system oraz jest widoczna w odpowiednim formularzu tabeli cenowej. Cena nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
10. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od parametrów zamówienia oraz sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.
12. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak materiały te będą zawierały treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

5. Terminy realizacji.

1. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez obsługę Serwisu danych dostarczonych przez Użytkownika, czyli zweryfikowanie płatności i poprawności pliku graficznego. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie automatycznej wiadomości e-mail na adres mailowy Użytkownika co jest równoznaczne z rozpoczęciem procesu druku.Od tego momentu zlecenie nie może być już anulowane.
2. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Serwisu. Terminy zleceń niestandardowych, nie zawartych w cenniku Serwisu, będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.

6. Sposoby płatności.

1. Sprzedawca może udostępniać następujące sposoby płatności:
a. Płatności elektroniczne za pośrednictwem e-serwisu (e-płatności) prowadzonego przez podmioty zewnętrzne. Możliwe sposoby e-płatności udostępnione są po wybraniu takiej opcji przez Użytkownika.
b. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Maksymalna kwota płatności za pobraniem określona jest przez Sprzedawcę i widoczna przy wyborze płatności.
c. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

7. Faktury.

1. Nabywca dokonując zakupów w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, not korygujących i not obciążających w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość pobierania tych dokumentów po zalogowaniu się w Panelu Klienta.
2. Zamówiony produkt, dostarczony do Nabywcy na warunkach płatności „za pobraniem” a nie podjęty i zwrócony do siedziby Sprzedawcy przez dostawcę, pozostaje do odbioru a nie opłacona wartość wraz z kosztami dostawy i zwrotu podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak za usługi zrealizowane.

8. Sposoby dostawy oraz koszt dostawy.

1. Nabywca ma do wyboru formy dostawy udostępnione przez Sprzedającego w formularzu zamówienia.
2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Nabywcę rodzaju produktu oraz sposobu dostawy.
3. W przypadku podjęcia przez Użytkownika jakichkolwiek działań polegających na wprowadzeniu zmian w sposobie lub miejscu dostawy przesyłki, które powodują powstanie dodatkowego kosztu poprzez obciążenie finansowe konta Sprzedającego ze strony przewoźnika, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu wartości obciążenia w całości. Zmianami powodującymi dodatkowe obciążenie są w szczególności: przeadresowanie przesyłki oraz działania skutkujące zwrotem przesyłki do Sprzedającego.
4. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Użytkownika i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Użytkownik może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Sprzedawca świadczy wyłącznie usługi o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym.
2. W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym, nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 10 ust. 3 pkt 4. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

10. Postępowanie reklamacyjne.

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych usług poprzez panel reklamacyjny dostępny w szczegółach zamówienia widocznych po zalogowaniu.
2. Reklamowana usługę oraz żądania Nabywcy należy opisać zgodnie z wymogami zawartymi w panelu reklamacyjnym.
3. Warunki zgłoszenia reklamacji:
a. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
b. Każda reklamacja zgłoszona przez Nabywcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
c. Reklamacje dotyczące druku z plików graficznych przygotowanych niezgodnie z wymogami Sprzedawcy opisanymi na stronie www.dgprint.pl w zakładce "Jak przygotować projekt" oraz odpowiednimi informacjami zawartymi przy produktach nie będą uwzględniane.
d. Reklamacje dotyczące braku dokładnego pasowania druku czarnych tekstów przygotowanych z wielu kolorów CMYK zamiast K 100% nie będą uwzględniane.
e. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku z Plików Graficznych w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

f
. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
g
. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Zamawiającego mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy wykonany przez Sprzedawcę.
h
. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym – porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.
i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne w całym nakładzie przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego).

j
. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji umieszczonych w Pliku Graficznym na linii łamu lub zbyt blisko linii łamu (zalecany margines 3mm).
k
. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.
l
. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania (falcowania).
m
. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów cyfrowych lub offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.
n. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 5% (słownie: pięć procent) ilości dostarczonego Produktu.
4. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Nabywcy:

a. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki.
b. Tolerancja do 2 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania).
c. Tolerancja do 2 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania).
d. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych.
e. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.
f. Tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.
5. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega, iż ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.
6. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach wykorzystujących różne technologie druku oraz druku na różnych mediach nie będą uwzględniane gdyż różnice takie wynikają z uwarunkowań technologicznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za Zamówienie. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego przy pomocy Formularza dostępnego bezpośrednio w Serwisie lub drogą poczty elektronicznej.

11. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Serwisu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Serwisie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6. Kontakt z Inspektorem danych osobowych (IODO) w sprawach związanych z ich przetwarzaniem: Andrzej Ostrówka dostępny pod adresem biuro@drukowo.pl lub w siedzibie drukarni.

12. Newsletter.

1. Rejestracja w Serwisie oznacza jednoczesną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji w formie Newsletterów generowanych przez obsługę serwisu.
2. Użytkownik ma prawo rezygnacji z otrzymywania Newsletterów w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień z poziomu swojego Panelu Klienta.
3. Newslettery wysyłane są na podstawie zgody Użytkownika zawartej w przepisach:
a) Korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
b) Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

13. Przerwy techniczne.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

14. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy Sprzedającego Sąd Powszechny w Mrągowie.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 r.