Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym nabywców, z serwisu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Drukarni w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje Terminy używane w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Drukarnia Galar, Andrzej Ostrówka zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, Numer NIP PL7421005375, Numer REGON 510360324, adres siedziby: ul.Lubelska 6C, 11-700 Mragowo, tel. 89 679 06 99, e-mail: drukarnia@galar.pl, numer rachunku bankowego : mBank 66 1140 2004 0000 3702 7413 1793, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Serwisu DGprint.pl sprzedaży usług.
2. Serwis DGprint.pl – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.DGprint.pl.

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Serwisu DGprint.pl zawarł Umowę sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Serwisie DGprint.pl na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy usług.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego DGprint.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą, przedstawiciel spółki lub instytucji, korzystający z Serwisu DGprint.pl za pomocą Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu DGprint.pl.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu DGprint.pl:
1. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może korzystać z Serwisu DGprint.pl pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu DGprint.pl za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SERWISIE, w punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu DGprint.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkowników warunków Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Serwisie DGprint.pl.

IV. Rejestracja w Serwisie DGprint.pl
1. Rejestracja w Serwisie DGprint.pl wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a. poprawnego wypełnienia formularz dostępnego na stronie Serwisu DGprint.pl,

b. akceptacji Regulaminu.
2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji z Serwisie DGprint.pl a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Serwisie DGprint.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu DGprint.pl (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie DGprint.pl.

4. Z chwilą rejestracji w Serwisie DGprint.pl tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu DGprint.pl w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Serwisu DGprint.pl.

V. Zasady składania zamówień w Serwisie DGprint.pl – zawarcie Umowy.
1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Serwisie DGprint.pl w trybie 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu DGprint.pl, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Serwisie DGprint.pl.

3. Złożenie zlecenia polega na określeniu właściwości zamówienia, przez co zlecenie staje się ściśle związane z Użytkownikiem. Określenie tych parametrów odbywa się poprzez wybranie odpowiednich parametrów zamawianego produktu w formularzu konkretnego zamówienia.

4. W celu realizacji zamówienia wymagane jest dostarczenie w formie elektronicznej Pliku Graficznego przygotowanego zgodnie z parametrami zamówionego produktu oraz zgodnie z wymogami technicznymi określonymi przez Sprzedającego na stronach informacyjnych Serwisu DGprint.pl oraz instrukcji zawartych w opisach produktów.

5. Zlecenia zrealizowane na podstawie przesłanych przez Zlecającego Plików Graficznych zawierających błędy merytoryczne lub techniczne NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli dołączone Pliki Graficzne zawierają błędy techniczne uniemożliwiające jego poprawne wykonanie, a w szczególności: niepoprawny format, brak lub niepoprawne spady, niepoprawna kolorystyka, niepoprawna rozdzielczość itp.
7. Cena Produktu podana na stronie Serwisu DGprint.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

9. Cena Produktu w Serwisie DGprint.pl podana jest w złotych polskich i jest ceną netto. Cena zawierająca podatek VAT wyliczana jest automatycznie przez system oraz jest widoczna w odpowiednim formularzu tabeli cenowej. Cena nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

10. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od parametrów zamówienia oraz sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.

VI. Terminy realizacji.
1. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez obsługę Serwisu DGprint.pl danych dostarczonych przez Użytkownika, czyli zweryfikowanie płatności i poprawności pliku. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie automatycznej wiadomości e-mail na adres mailowy Użytkownika co jest równoznaczne z rozpoczęciem procesu druku.
Od tego momentu zlecenie nie moze być już anulowane.
2. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Serwisu DGprint.pl. Terminy zleceń niestandardowych – nie zawartych w cenniku Serwisu DGprint.pl, będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.

VII. Sposoby płatności.
1. Sprzedawca może udostępniać następujące sposoby płatności:

a. Płatności elektroniczne za pośrednictwem e-serwisu (e-płatności) prowadzonego przez podmioty zewnętrzne. Możliwe sposoby e-płatności udostępnine są po wybraniu takiej opcji przez Użytkowanika.
b. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Maksymalna kwota płatności za pobraniem określona jest przez Sprzedawcę i widoczna przy wyborze płatności.
c. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3702 7413 1793.
2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

VIII. Faktury.
1. Nabywca dokonując zakupów w Serwisie DGprint.pl wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, not korygujących i not obciążających drogą elektroniczną bądź w formie papierowej. Nabywca ma możliwość pobierania tych dokumentów po zalogowaniu się i otwarciu w panelu Klienta zakładki „Faktury”

2. Zamówiony produkt, dostarczony do Nabywcy na warunkach płatności „za pobraniem” a nie podjęty pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni Galar, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane.

IX. Sposoby dostawy oraz koszt dostawy.
1. Nabywca ma do wyboru formy dostawy udostępnione przez Sprzedającego w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Nabywcę rodzaju produktu oraz sposobu dostawy.
3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego jakichkolwiek działań polegających na wprowadzeniu  zmian w sposobie lub miejscu dostawy przesyłki, które powodują powstanie dodatkowego kosztu poprzez obciążenie finansowe konta Sprzedającego ze strony przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu wartości obciążenia w całości. Zmianami powodującymi dodatkowe obciążenie są w szczególności: przeadresowanie przesyłki oraz działania skutkujące zwrotem przesyłki do Sprzedającego.

X. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Sprzedawca świadczy wyłącznie usługi o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym.

2. W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym, nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 10 ust. 3 pkt 4. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

XI. Postępowanie reklamacyjne.
1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych usług poprzez panel reklamacyjny dostępny w szczegółach zamówienia widocznych po zalogowaniu.

2. Reklamowana usługę oraz żądania Nabywcy należy opisać zgodnie z wymogami zawartymi w panelu reklamacyjnym.

3. Warunki zgłoszenia reklamacji:

a. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

b. Każda reklamacja zgłoszona przez Nabywcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

c. Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych przygotowanych niezgodnie z wymogami Drukarni DGprint.pl zawartymi na stronie www.dgprint.pl w zakla
dce "Jak przygotować projekt" nie będą uwzględniane.
d. Reklamacje dotyczące braku dokładnego pasowania druku czarnych tekstów przygotowanych z wielu kolorów CMYK zamiast K 100%
nie będą uwzględniane.
e. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane). Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane. Przesyłając Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIFF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.
f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
g. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
h. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy wykonany przez Sprzedawcę.
i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym – porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.
j. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne w całym nakładzie przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego).

k. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji umieszczonych w Pliku Graficznym na linii złamu lub zbyt blisko linii złamu (zalecany margines 3mm).
l. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.
m. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania (falcowania).
n. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów cyfrowych lub offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.
o. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 5% (słownie: pięć procent) ilości dostarczonego Produktu.

4. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Nabywcy:

a. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki.
b. Tolerancja do 2 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania).
c. Tolerancja do 2 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania).
d. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych.
e. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.
f. Tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.

5. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega, iż ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

6. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach wykorzystujących różne technologie druku oraz druku na różnych mediach nie będą uwzględniane gdyż różnice takie wynikają z uwarunkowań technologicznych na które Sprzedawca nie ma wpływu.
7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za Zamówienie. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego przy pomocy Formularz dostępnego bezpośrednio w Serwisie DGprint.pl lub drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

XII. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Serwisu DGprint.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Serwisie DGprint.pl. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6.Kontakt z Inspektorem danych ososbowych (IODO) w sprawach związanych z ich przetwarzaniem: Andrzej Ostrówka drukarnia@dgprint.pl lub Drukarnia Galar, ul. Lubelska 6C, 11-700 Mrągowo.

XIV. Newsletter.
1. Rejestracja w Serwisie DGprint.pl oznacza jednoczesną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji w formie Newsletterów generowanych przez obsługę serwisu.
2. Użytkownik ma prawo rezygnacji z otrzymywania Newsletterów w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień z poziomu swojego Panelu Klienta.
3. Newslettery wysyłane sa na podstawie zgody Użytkownika zawartej w przepisach:
a) Korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
b) Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

XV. Przerwy techniczne.
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu DGprint.pl spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu DGprint.pl spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XVI. Postanowienia końcowe.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu DGprint.pl. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy siedzibie właściciela serwisu DGprint.pl Sąd Powszechny w Mrągowie.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 02 kwietnia 2017 r.---------------------------------------

X